DiscoChart Grundschritt:

Der Grundschritt wird auf 6 Zähler getanzt.

Takt (Schlag):      1           2          3          4      /     1           2       =    1 1/2 Takte
Schritte:               1           2          3          4      /     5           6
                            Seit   -  Tap   -  Seit   -  Tap    /   Schritt - Schritt 
                                   Teil1 = Basis                   /   Teil 2 = Figur. Drehung, Platzwechsel, Wiegeschritt

Grundschritt Erweiterung auf 8 Zähler

Takt (Schlag):      1           2          3          4      /     1           2           3            4    =   2 Takte
Schritte:               1           2          3          4      /     5           6           7            8
                            
Seit   -  Tap   -  Seit   -  Tap    /    Schritte mit oder ohne Gewichtsverlagerung
                                   Teil1 = Basis                   /   Teil 2 = Drehungen, Platzwechsel, Schleifer, Wickler usw.

Startschritte:   Der Wiegeschritt  -  Das Austappen